སློབ་གྲྭ་ངོ་སྤྲོད།

ཛུ་རིག་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་ནས་ཛུ་རིག་ཁུལ་གྱི་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་ལེགས་བྱང་དེ་བཞིན་རིགས་གཞུང་སོགས་མི་ཉམས་གོང་སྤེལ་ཏོང་ཐབས་སུ་བོད་གཞས་དང་ཞལ་འདོན་སོགས་བསྐྱར་སྦྱོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

ད་ལྟའི་ཛུ་རིག་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭར་སློབ་ཕྲུག་ལོ་༦ནས་༡༥དབར་མཁྱོན་༤༥་ཙམ་ཡོད། དེ་དག་སྡེ་ཙན་བཞི་རུ་བགོད་སྟེ་ལྷག་བསམ་དང་ཉམས་མྱུང་ལྒན་པའི་དགེ་རྒན་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་ཤེས་འདོད་ཡོད་ཚེ་སློབ་སྤྱིར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞུ།